• Horarium
  eersteklas uitvaartverzorging op maat
  Horarium, eersteklas uitvaartverzorging op maat
 • Bel 0162-457130 / 06-13608032

Korte reacties

Horarium Uitvaarten

Henri van Gool
Korte Voren 5
4904 PV Oosterhout
tel. 0162-457130
mob. 06-13608032
www.horarium.nl
info@horarium.nl
KvK nr. 54222389
BTW nr. NL001308532B55
ABN-AMRO bank:
NL 18 ABNA 0615831605

AVG Privacybeleid

Horarium Uitvaarten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Horarium Uitvaarten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Horarium Uitvaarten is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Horarium Uitvaarten
Henri van Gool (eigenaar)
Korte Voren 5, 4904 PV  Oosterhout
info@horarium.nl


Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Horarium Uitvaarten verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het versturen van opdrachten m.b.t. opbaring, verzorging en uitvaart
 • Het innen van uitvaartpolissen bij de verzekeraar

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornamen en achternaam
 • Adres en telefoonnummer(s)
 • Geboorteplaats en geboortedatum
 • BSN alleen van de overledene t.b.v. de aangifte van overlijden bij de gemeente


Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij verstrekken geen persoonsgegeven indien dit niet strikt noodzakelijk is
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan buitenlandse partijen


Bewaartermijn
Horarium Uitvaarten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de (belasting)wet is vereist.


Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Horarium Uitvaarten van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons systeem;
 • Ons systeem is middels Kasperky hoogst beveiligd en AVG-proof;
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken beveiligde back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten;
 • We slaan uw persoonsgegevens niet op in de cloud of anders op het internet;
 • Alle partijen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.Horarium Uitvaarten
Leven doet iedereen op eigen wijze,
afscheid nemen eveneens.